Deklaracja dostępności - Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie zapewnia dostępność swojej strony internetowej oraz strony internetowej BIP zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://ostrzeszow.policja.gov.pl/ oraz http://bip.ostrzeszow.kpp.policja.gov.pl/


Strona internetowa oraz strona BIP są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń.


Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, iż zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.


Niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt,  że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,  na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
1) data publikacji strony internetowej: 2014-11-30; Data publikacji BIP strony internetowej; 2009-06-25


2) data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2020-09-30 Data ostatniej istotnej aktualizacji strony BIP: 2020-09-30


3) oświadczenie sporządzono w dniu 2020-09-30 roku na podstawie samooceny dostępności cyfrowej przeprowadzonej przez podmiot publiczny;


4) dane teleadresowe podmiotu – Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 27, 63-500 Ostrzeszów., tel. 47 77 57 211. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą wyznaczoną do kontaktu jest st. asp. Magdalena Hańdziuk, e-mail rzecznik.ostrzeszow@po.policja.gov.pl , tel. 47 77 57 297. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności cyfrowej;
W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt z koordynatorem do spraw dostępności st. asp. Magdalena Hańdziuk, tel. 47 77 57 297. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności cyfrowej.


5) na stronach internetowych można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych służących przemieszczaniu się po elementach strony internetowej lub aplikacji mobilnej i uruchamianiu dostępnych funkcji;


6) dostępność architektoniczna dla osób niepełnosprawnych - w Komendzie Powiatowej Policji w Ostrzeszowie brak jest podjazdu czy windy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich


7) dostępność tłumacza języka migowego – wszystkie informacje związane z dostępnością tłumacza języka migowego znajdują się pod wskazanym linkiem do strony-http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/obsluga-osob-uprawniony/19105,Obsluga-osob-uprawnionych-tlumacz-jezyka-migowego.html
 
Ponadto na stronie internetowej i stronie BIP jest zamieszczona ikona zakładki pod nazwą obsługa osób uprawnionych. Dotyczy pomocy w załatwieniu sprawy dla osób doświadczających trwałych lub okresowych trudności w komunikowaniu. Można kontaktować się poprzez: wiadomości sms, pocztę elektroniczną, faks, platformę e-puap, stronę internetową. W zakładce znajduje się również do pobrania – karta zgłoszenia pomocy.


8) możliwość powiadamiania podmiotu publicznego o braku dostępności cyfrowej - Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć do podmiotu publicznego skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60). Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


9) link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/


10) Koordynator do spraw dostępności
st. asp. Magdalena Hańdziuk, tel. 47 77 57 297
e-mail: magdalena.handziuk@po.policja.gov.pl
 
Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 27, 63-500 Ostrzeszów
 
Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie znajduje się w budynku przy ul. Zamkowej 27 w Ostrzeszowie. Wejście do budynku oznakowane jest tablicą informacyjną i numerem porządkowym ulicy.
Wejście usytuowane bezpośrednio z ulicy do pomieszczenia przejściowego (poczekalni). Do budynku prowadzą schody (brak podjazdu czy windy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich)
Do budynku zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z punktu recepcyjnego usytuowanego przy wejściu do Komendy i poruszają się po terenie KPP w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (osoby wprowadzającej). Toalety znajdujące się w budynku nie są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
Obiekt posiada wymagane systemy przeciwpożarowe oraz oznakowanie ewakuacyjne.


JEDNOSTKI PODLEGŁE
 
Komisariat Policji w Grabowie nad Prosną, ul. Kolejowa 5d, 63-520 Grabów nad Prosną


Komisariat Policji w Grabowie nad Prosną znajduje się w budynku przy ul. Kolejowej 5d. Wejście do budynku oznakowane jest tablicą informacyjną i numerem porządkowym ulicy. Do komisariatu prowadzą schody (brak podjazdu czy windy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich).
Do budynku zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z wejścia głównego i poruszają się po terenie KP w obecności funkcjonariusza Policji. Toalety znajdujące się w budynku nie są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
Obiekt posiada wymagane systemy przeciwpożarowe oraz oznakowanie ewakuacyjne.
 
Posterunek Policji w Mikstacie, ul. Słowackiego 6, 63-510 Mikstat


Posterunek Policji w Mikstacie znajduje się w budynku przy ul. Słowackiego 6. Wejście do budynku oznakowane jest tablicą informacyjną i numerem porządkowym ulicy. Do komisariatu prowadzą schody (brak podjazdu czy windy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich).
Do budynku zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z wejścia głównego i poruszają się po terenie KP w obecności funkcjonariusza Policji. Toalety znajdujące się w budynku nie są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
Obiekt posiada wymagane systemy przeciwpożarowe oraz oznakowanie ewakuacyjne.
 
Posterunek Policji w Kobylej Górze, ul. Wiosny Ludów 2, 63-507 Kobyla Góra


Posterunek Policji w Kobylej Górze znajduje się w budynku przy ul. Wiosny Ludów 2. Wejście do budynku oznakowane jest tablicą informacyjną i numerem porządkowym ulicy. Do komisariatu prowadzą schody (brak podjazdu czy windy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich).
Do budynku zapewniony jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z wejścia głównego i poruszają się po terenie KP w obecności funkcjonariusza Policji. Toalety znajdujące się w budynku nie są przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.
Obiekt posiada wymagane systemy przeciwpożarowe oraz oznakowanie ewakuacyjne.

Metryczka

Data publikacji : 19.05.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie
Osoba udostępniająca informację:
Magdalena Hańdziuk
do góry