Praktyki - Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Praktyki studenckie w Komendzie Powiatowej Policji w Ostrzeszowie

 

Poniżej zamieszczamy warunki, jakie musi spełnić student ubiegający się o przyjęcie na praktykę w Komendzie Powiatowej Policji w Ostrzeszowie oraz do pobrania stosowny formularz.

 

I. Wymagane dokumenty
Studenci zainteresowani odbyciem praktyk w Komendzie Powiatowej Policji w Ostrzeszowie oraz w podległych jednostkach organizacyjnych ( komisariat) składają osobiście lub przesyłają pocztą następujące dokumenty:
1) formularz zgłoszeniowy dla osób ubiegających się o praktyki studenckie w Komendzie Powiatowej Policji w Ostrzeszowie - (formularz do pobrania znajduje sie poniżej)
2) skierowanie z uczelni na praktykę lub zaświadczenie z uczelni;
3) kserokopie dowodu osobistego i legitymacji studenckiej;
4) zakres ( program ) praktyki;
5) kserokopie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków;
6) dane i numer osoby odpowiedzialnej za organizację praktyk na uczelni;
7) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego;
8) umowę lub porozumienie w sprawie organizacji praktyki  studenckiej w terminie wyznaczonym przez pracownika Zespołu Prezydialnego Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie
 
II. Termin i miejsce składania dokumentów
Student, który ma zamiar odbywać praktykę w Komendzie Powiatowej Policji w Ostrzeszowie składa dokumenty zaadresowane na Komendę Powiatową Policji w Ostrzeszowie ul. Zamkowa 27, 63-500 Ostrzeszów
 
Uwaga
Liczba miejsc i czas trwania praktyk są ograniczone zakresem bieżących zadań realizowanych przez wskazaną komórką organizacyjną. Spełnienie wszystkich kryteriów formalnych nie zobowiązuje Policji do przyjęcia studenta na praktykę.
 
III. Kryteria i terminy rozpatrywania dokumentów
 
1. Rozpatrzeniu podlegają dokumenty złożone we właściwym terminie (co najmniej miesiąc przed planowanym rozpoczęciem praktyki).
2. Złożone dokumenty nie kompletne nie będą rozpatrywane.
3. Warunkiem pozytywnego rozpatrzenia dokumentów o odbycie praktyki jest:
     a) zbieżność jej programu z zakresem działania wskazanej przez studenta komórki 
         organizacyjnej
     b) możliwości organizacyjne komórki organizacyjnej w terminie realizacji praktyki.
4. Student otrzymuje pisemną informację o pozytywnym bądź negatywnym rozpatrzeniu zgłoszenia.
 
IV. Przebieg praktyki
1.Bezpośrednio przed rozpoczęciem praktyki student:
   a) zapoznaje się z zasadami odbywania praktyki w Policji,
   b) zapoznaje się z celami i zasadami oraz strukturą organizacyjną Policji,
   c) odbywa szkolenie z zakresu BHP i ppoż,
   d) zapoznaje się z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi ochrony informacji niejawnych,
 
2. Odbywanie praktyki studenckiej polega na obserwacji i uczestnictwie studenta w zadaniach realizowanych we właściwych komórkach organizacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie.
3. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie informacji niejawnych studentowi odbywającemu praktykę mogą być udostępnione tylko informacje jawne.
4. Po zakończeniu praktyki student otrzymuje potwierdzenie odbycia praktyki w formie określonej przez uczelnię.
 
V. Dodatkowe informacje na temat odbywania praktyk
1. Praktyki studenckie w Komendzie Powiatowej Policji w Ostrzeszowie są nieodpłatne.
2. Policja nie ma możliwości zapewnienia zakwaterowania jak również wyżywienia w czasie praktyki.
3. Policja nie refunduje kosztów przejazdu na praktykę.
 
Dodatkowych informacji na temat odbywania praktyk studenckich udzielają pracownicy Zespołu Prezydialnego Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie pod nr tel 0-62 73-24-325

Metryczka

Data publikacji 01.07.2009
Data modyfikacji 07.07.2011
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Jakubowska
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Jakubowska KPP Ostrzeszów
Osoba modyfikująca informację:
Ewa Jakubowska
do góry