Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Ostrzeszowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

  •  Zgodnie z art.63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02 kwietnia 1997 r. każdy ma prawo do składania petycji, wniosków i skarg w interesie własnym lub innej osoby, za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.
  • Tryb rozpatrywania petycji, wniosków i skarg określa ustawa. Problematyka skarg i wniosków unormowana została w Dziale VIII Kodeksu postępowania administracyjnego. Przedmiotem skargi w myśl art.227 k.p.a. może być "(...) w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub słusznych interesów obywateli, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw". Zgodnie z uregulowaniem zawartym w art.232 k.p.a. organ właściwy do rozpatrzenia skargi może przekazać ja do załatwienia organowi niższego stopnia, o ile skarga nie zawiera zarzutów dotyczących działalności tego organu. Skargi winny być załatwione bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiącu.
  • W razie niezałatwienia skargi w wyżej wskazanym terminie stosuje się przepisy art.36-38 (przedłużenie terminu zakończenia postępowania).
  • Skargi mogą być wnoszone pisemnie (również pocztą elektroniczną) lub ustnie do protokołu.
  • Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi (art.238 1 k.p.a.) powinno zawierać oznaczenie organu od którego pochodzi, wskazanie w jaki sposób skarga została załatwiona oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia skargi. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi (skarga bezzasadna) powinno ponadto zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
  • Zgodnie z § 8 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Celem udzielenia odpowiedzi konieczne jest również podanie adresu pocztowego dla doręczeń.

Wydział Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a
60-844 Poznań
tel. 8413650, fax. 8414057
e-mail: skargi@wielkopolska.policja.gov.pl
 

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Policji (lub jego zastępcy) przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 15.30 - 17.30.

Komendanci Miejscy, Powiatowi i Komisariatów Policji przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 15:30 - 17:30.

Komendant Powiatowy Policji w Krotoszynie(lub jego zastępca) przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 15:30 - 17:30.

We wszystkich jednostkach Garnizonu Policji Wielkopolskiej obywatele przyjmowani są codziennie w godzinach urzędowania.

Metryczka

Data publikacji 21.08.2009
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewa Jakubowska
Osoba udostępniająca informację:
Ewa Jakubowska KPP Ostrzeszów
Osoba modyfikująca informację:
do góry